بله دوست عزیز. این هفته مجددا برنامه برگزار می شود.