تور کردستان

تور کردستان، تور اورامان در بهارو تابستان بدون شک زیباترین تور طبیعت گردی ایران است و سیمایی بهشتی به خود می گیرد و مناظری آنقدر بی بدیل آنقدر سحر آمیز و آنقدر باورنکردنی به خود می گیرد که هر طبیعت گردی را مجذ