نمایش ۴۰ فرش تاریخی در موزه فرش ایران

این موزه از ۲۵ بهمن، میزبان ۴۰ فرش نفیس تاریخی از دوره صفویه تا قاجاریه همزمان با چهلمین سالگرد تاسیسش است.