تور کردستان، تور اورامان سرزمین بلوط

 

یکی از جاذبه های تور اورامان و به طور کلی تور کردستان جنگل های بلوط زاگرس هستند که سیمای زیبایی به این منطقه بخشیده اند. بخش وسیعی از کوههای زاگرس (از کردستان تا فارس) پوشیده از جنگل های برگ ریز بلوط با پوشش بستری استپی متراکم است. در این مناطق چهارگونه بلوط پراکنده شده اند. درختان همراه دیگری از گونه های زبان گنجشک، افرا، بنه، بادام کوهی و گلابی وحشی نیز وجود دارند. این نواحی بارش زیادی را در زمستان و بهار دریافت می کند اما تابستان آنها خشک است. میزان بارندگی در این جنگل ها حدود 500 تا 800 میلی متر در سال است. نسبت به جنگل های خزری ارتفاع درختان کوتاهتر (معمولا کمتر از 10-15  متر) و تنک تر هستند.محدوده ارتفاعی این جنگل ها از 800 تا 2200 متر است. در تور کردستان شما می توانید از این جنگل های زیبا بازدید کنید.