تور تهرانگردی |بازدید از برج میلاد|

تور تهران گردی برج میلاد تهران

تور یک روزه و بازدید از:

طبقات مختلف برج میلاد به همراه گنبد آسمان

صرف نهار در برج میلاد

ریال1,350,000

تور تهرانگردی |موزه گردی در تهران قدیم|

تهران گردی و موزه گردی در تهران قدیم

تور یک روزه بازدید از:

موزه ایران باستان

موزه پست

موزه آبگینه

میدان مشق و سردر باغ ملی

صرف نهار در خیابان سی تیر

ریال850,000

تور تهرانگردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور تهران گردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور یک روزه بازدید از:

کاخ سعد آیاد

کاخ نیاوران

صرف نهار در بازار تجریش

ریال1,350,000