تور تهرانگردی در محله اودلاجان ( یا آنگونه که این روزها به شکل عربی آن می بینید عودلاجان) پیاده دروی در زمان بود. چهار گذر تاریخی بازمانده از اودلاجان، ناصر خسرو، کوچه مروی، گذر میرزا محمود وزیر و گذر حمام نواب یا همان گذر امامزاده یحیی تجسم این گذشته را برایمان میسر کرده بود. این چهار گذر رگ های پایتخت هستند.با مرور داستانهای گذشته در خیابان ناصر خسرو یا همان ناصریه ی سابق شروع کردیم. از کوچه مروی منتسب به شاه مرو گذر کرده و در تیمچه اکبریان خاطره ساختیم

تیمچه اکبریان

تیمچه اکبریان، اولین بانک رهنی ایران که اکنون یک رستوران سنتی است.

 

کوچه مروی، تور تهرانگردیکوچه مروی اکنون محله زندگی بسیاری از مهاجرین عراقی است

(تابلوی علی عرب در عکس را می بینید)

بن بست های باریک اودلاجان را نباید دست کم گرفت، در کوچه ی حکیم بن بست بسیارباریک چهارم کنیسه ای به نام کنیسه ی عزرا یعقوب را دیدیم و قصه کردیم از کلیمی ها ساکنان سابق محل. خیابان مصطفی خمینی اودلاجان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکند. از غرب اودلاجان با گذشتن از این خیابان به شرق آن رفتیم.محله ی امامزاده یحیی. تنها محله بازمانده از تهران قدیم.بگذار بگویم نطفه ی تهران . سومین گذرتاریخی گذر میرزامحمود وزیر یا همان جاویدی جدید مارا به یکی از کوشک های بجا مانده از خانه ی میرزا محمود برد به متعلق به دختر او فخرالملوک بوده استکنیسه عذرا یعقوب

ورودی کنیسه عذرا یعقوب ، ستاره های حضرت داوود نشانه های خوبی برای پیدا کردن این کنیسه هستند.

 

کنیسه های تهران، کنیسه عذرا یعقوب
داخل کنیسه عذرای یعقوب شدیم و در موردتاریخ کلیمیان ایران گپ زدیم .

دل کندیم . پرسه زنی را در لوکیشن های سینمایی که درین محله روایت شده اند شروع کردیم. در کوچه هداوند خانه ی جلال تهرانی رادیدیم که روزگاری پدر سالار در اینجا فیلم برداری شده است. خانه ی سنتی که پدر سالار در اخر سریال قصد فروش انرا کرده بودتا تن به زندگی اجتناب ناپذیر مدرن بدهد.

چهارمین گذر تاریخی مارا به قتلگاه کریم آبمنگل حمام نواب رساند. سینمایی که کنش گری را در مقابل مرگ ارزش ها در مردم برانگیخته بود. قتل کریم آبمنگل به دست قیصر تمثیلی از کنش گری در برابر مرگ ارزش هاست و چه بستری مناسب تر از اودلاجان برای روایت از ارزش ها و سنت ها...در آخر مسیر هم از میدانگاهی و امامزاده یحیی که خود تاریخدان چند سلسله بود دیدن کردیم

امامزاده یحیییدرامامزاده یحیی قدیمیترین چنار تهران را دیدیم و از بقعه ی چوبی باستانی آن دیدن کردیم.

 

و سرای کاظمی مقصد نهایی مان بود. شناخت بیشتر اودلاجان شاید بتواند از روند سریع اضمحلال آن جلوگیری کند. شهرمان را بشناسیمسرای کاظمی