اجرای موسیقی گروه Anna RF در کوهستان هیمالیا

گروه Anna RF تلاش می کند با موسیقی اش پیام آور صلح و دوستی باشد.