آهنگ Tamo daleko یا "خیلی دور" از آهنگ های سنتی صربستان در زمان جنگ جهانی اول است. 

شعر از زبان یک سرباز صربستانی در جزیره ی کورفو در جریان نبرد کوزوو و عقب نشینی ارتش صربستان از شمال آلبانی خوانده می شود.

سرباز از دهکده اش می گوید و از کلیسایی که در آن ازدواج کرده و به تازگی ویران شده .. از عقب نشینی فاجعه بار که در آن بسیاری از رفقایش از سرما و گرسنگی و مریضی تلف شدند.

این بازسازی از آهنگ توسط گروه کر معروف Kuban Cossack از جنوب روسیه خوانده شده است.

برنامه تور صربستان را مشاهده کنید.