پیشنهاد فرهنگی: موزه عروسک و فرهنگ ایرانی

موزه عروسک و فرهنگ ایرانی از ۱۰ مرداد امسال در خیابان سعدی،کمی پایین تر از دروازه دولت در کوچه ای به نام فیات شروع به کار کرده است.

موزه عروسک و فرهنگ ایرانی، مجموعه ای از عروسک های ایران شامل عروسک های مردم ساخت قومی ایران ، عروسک های سلسله های تاریخی ایران، عروسک های پدیدآورندگان و خادمان ادبیات کودک ایران و مجموعه ای از عروسک- مجسمه های زنان مناطق مختلف ایران با پوشش هر منطقه را به نمایش خواهد گذاشت.

هدف این موزه آشنایی مردم به‌ویژه نسل جوان با عروسک‌های قومی ایران، پوشش زنان مناطق مختلف ایران و تاریخ، هنر و فرهنگ مردمان بومی ایران است.

امکان بازدید از موزه از پنج‌شنبه ۱۹ مرداد برای عموم فراهم خواهد بود.