گردشی در تهران سال ۱۳۵۳ 

گذری در خیابان پهلوی، بلوار الیزابت، میدان ولیعهد، فروشگاه کوروش در سال 1353