زیبایی های شهر بلگراد | پایتخت رویایی صربستان |

رفت و آمد مردم، موسیقی خیابانی، سرسبزی بی نظیر، مقصد امرزمان پایتخت رویایی صربستان، شهر زیبای بلگراد است.