مکان: 
استانبول
نوع سفر: 
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
93/09/28
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 100,000,000ریال 
500 یورو + هزینه بلیط

 

هفت روز ورکشاپ تحت عنوان از ایده تا گام قبل از اجرا با حضور علی معینی

مطالب: یافتن ایده، رجوع به داشته های شخصی، فهم و توسعه مواد خام موجود در رفتار، ترکیب بندی قطعه، جایگزین های خلاقیت در خلق اثر، جایگز های معنی در خلق اثر، شروع از صفر، فهم ارتباط اجرا و اجرا کننده، ارتباط عناصر موجود درون اجرا کننده و یا بین اجرا کنندگان، فهم و تجربه اتفاق، پیگیری و همراهی اتفاق، بدن به مثابه راهبر، نقصان به مثابه ابزار

این مطالب به تناسب شرکت کنندگان در سفر انتخاب می شود. 

روز آخر ورکشاپ به صورت open stage خواهد بود.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  هتل  ژیوار  هتل  گردشگر هتل گردشگر
2 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل گردشگر
3 هتل ژیوار هتل گردشگر  هتل  گردشگر
4 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل گردشگر
5 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل گردشگر
6 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل گردشگر
7 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل گردشگر
8 هتل ژیوار هتل گردشگر هتل ژیوار
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 neverland hostel استانبول
2 neverland hostel استانبول
3 neverland hostel استانبول
4 neverland hostel استانبول
5 neverland hostel استانبول
6 neverland hostel استانبول
7 neverland hostel استانبول
8 neverland hostel استانبول
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما پرواز مستقیم تهران - استانبول
2 هواپیما پرواز مستقیم استانبول - تهران
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!