پیشنهاد این هفته ژیوار برای تور یک روزه جنگل راش است برای کسانی که دلشان برای دیدن خزان و برگ ریزان جنگل تنگ شده است

سرتاسر این کشور از خلیج تایلند گرفته تا مرز آن با برمه مملو از جاذبه های فراوان برای طبیعت گردی خارجی می باشد ...