دستت را، قلبت را به من بده!

همیشه در مواجه با کودکان کار فکرهای ضد و نقیضی به سراغمان می آید. فکرهایی که نمی دانیم کدام درست است و کدام غلط. بارها از مددکاران اجتماعی و متخصصان رفتار با کودک شنیده ایم که ...