تور طبیعت گردی ، وقفه ای برای جلا بخشیدن افکار

از شهر و خصایل شهری و روزمرگی خسته شده ای؟ دلت هوای تازه می خواهد ؟ چشمانت جلوه تازه ای نیاز دارد؟ مردمانی از جنس دیگر برای هم کلامی می خواهی ؟

راهی آسان و بی دغدغه پیش رویت است ، تنها کوله ای بردار و راهی شو 

سفر یا تور گردشگری می تواند با انگیزه های متفاوتی رخ دهد که یکی از آنها طبیعت گردی است. این انگیزه ، قشر گسترده ای از مخاطبان سفر را در بر می گیرد.

دلخور نشو ! 

زمانی می گوییم تور طبیعت گردی ، مقصود تمامی افرادی هستند که قصد دارند از قید و بند شهر و درگیری هایش رها شوند و برای مدتی ،هرچند کوتاه، از هرچه فکرشان را درگیر کرده ، ببُرند !

شاید زمان آن شده تا جوری دیگر به سفر کردن نگاه کنیم و بیشتر به سوی آسان سفر کردن برویم. برای سفر یا تور یک روزه یا تور چند روزه ، آن هم از نوع طبیعت گردی، ادوات لازم شامل موارد اندکی است :

کوله ای شامل لوازم ضروری هر سفر

کفش و لباس مناسب فصل

اندک دلی خوش

ذهنی اماده برای پذیرش رهایی از دغدغه ها

لبخند فراموش نشود

برخی امروزه سفر را به دید نوعی درمان می نگرند حال چرا شما از این تئوری سود نبرید ؟! چه درمان باشد چه نباشد ، همه آگاهیم که سفر تاثیر خودش را بر جسم و جان می گذرد.

 

شاید لازم باشد وقفه ای هرچند کوتاه در روند روزانه خود ایجاد کنید و آن را به سفر اختصاص دهید. توشه ای اندک مهیا و افکارتان را رها کنید تا راهی شوید.