این خانه از جمله آثار دوره پهلوی اول است و در میدان پاستور داخل محوطه دانشگاه فرماندهی و ستاد قرار دارد. این خانه در حدود سال 1310 ساخته شد و به عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه تعلق داشت.