این خانه از جمله آثار دوره پهلوی اول است و در میدان پاستور داخل محوطه دانشگاه فرماندهی و ستاد قرار دارد. این خانه در حدود سال 1310 ساخته شد و به عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه تعلق داشت.

تهران

کاروانسرای خانات در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع با 52 حجره ساخته شد و به صورت دو ایوانی طراحی شده است. ورودی اصلی آن با دالانی به میدان امین السلطان راه دارد.در چوبی معروف این کاروانسرا جزو ویژگی های منحصر به فرد آن است.